+421 903 723 653
Info@paywell.eu
Formulář
Formulár

ZÁKON č. 170/2018 - zájazd, informácie pred nákupom a zmluva o zájazde

Paywell > Blog > Praktické informácie > ZÁKON č. 170/2018 – zájazd, informácie pred nákupom a zmluva o zájazde

ZÁKON č. 170/2018 – zájazd, informácie pred nákupom a zmluva o zájazde

V nasledujúcom článku si bližšie priblížime právne aspekty na Slovensku ohľadom práv a povinností s poskytovaním služieb cestovného ruchu, práva a povinnosti zainteresovaných osôb a výkladové usmernenie k jednotlivým pojmom.

Legislatívnu úpravu o právach a povinnostiach s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo o poskytovaní spojených služieb cestovného ruchu zabezpečuje zákon č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon 171/2018). Tento zákon vymedzuje čo sa rozumie službou cestovného ruchu, cestujúcim, poskytovateľom, zájazdom a tak podobne.

Základným atribútom pri nákupe služieb cestovného ruchu je zmluva o zájazde, ktorým sa podľa zákona 171/2018 cestovná kancelária zaväzuje cestujúcemu obstarať zájazd a cestujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu cestovnej kancelárii. Je dôležité podotknúť, že zmluva o zájazde je spotrebiteľskou zmluvou a preto cestujúci v prípade komplikácii môže dovolávať svojho práva na základe zákona č. 161/2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.

Keďže zakúpená služby v cestovnej kancelárii je nehmatateľná a cestujúci si kupuje “zážitok” je veľmi dôležité vedieť, kedy sa zakúpená služba klasifikuje ako zájazd. Podľa § 3 Zákona č. 171/2018 je zájazdom kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu. Medzi tieto služby zákon vymedzuje prepravu, ubytovanie, prenájom motorových vozidiel alebo iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou ubytovania alebo stravovania. Dôležité ale je, aby kombináciu jednotlivých služieb skombinoval jeden obchodník – cestovná kancelária a to na požiadanie cestujúceho (forfaitový zájazd) alebo vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch vyššie spomínaných služieb (štandardný zájazd).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že zájazdom nie je zakúpenie jedného druhu služby cestovného ruchu v cestovnej kancelárii. V prípade, že si zabezpečíte vlastnú prepravu – či už leteckú alebo zvolíte iný spôsob dopravy do cieľového miesta a v cestovnej kancelárii máte zakúpené len ubytovanie – nejdená sa o zájazd.

V prípade štandardných zájazdov, si cestujúci vyberá zájazd na základe dostupných informácii, ktoré cestujúcemu poskytne cestovná kancelária. Zákon 171/2018 taktiež definuje, ktoré informácie musí cestovná kancelária poskytnúť pred uzatvorením zmluvy.

V prvom rade ide o základné znaky nakupovaných služieb a to cieľové miesto, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžku pobytu vrátane dátumov, a počet nocí počas ktorých je poskytnuté ubytovanie. V prípade dopravných služieb druh a kategória dopravného prostriedku, triedu, čas odchodu a príchodu. Pri ubytovacích službách musí cestovná kancelária poskytnúť názov ubytovacieho zariadenia, jeho kategóriu a triedu (pri triede musí cestovná kancelária uvádzať aj informácie podľa klasifikácie konkrétnej krajiny). Nemenej podstatné časti sú samozrejme spôsob, rozsah a forma stravovania a program v mieste pobytu, ktorý je súčasťou zájazdu alebo ktorý je možné dokúpiť samostatne.

V druhom rade ide celkovú cenu zájazdu, ktorá zahŕňa všetky náklady a poplatky vrátane prirážky cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária je povinná upozorniť na dodatočné poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzavretím zmluvy o zájazde a môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu.

V treťom rade je povinnosťou cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry ktorá predáva alebo ponúka zájazd taktiež poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú je podľa zákona mať zabezpečenú. Ide o veľmi podstatnú súčasť podnikania cestovných kancelárii na Slovensku, ktoré zabezpečuje istotu pre cestujúceho v prípade bankrotu cestovnej kancelárie. Výška poistného sa počíta na základe počtu predaných zájazdové v minulosti a počte cestujúcich a predpokladanom počte predaných zájazdov a sume predpokladaných platieb, aby výška poistného bola dostatočne vysoká a zabezpečí tak ochranu cestujúceho pre prípadnú pomoc v zahraničí.

Ako sme už vyššie spomínali, zmluva o zájazde (ďalej len zmluva) je základným atribútom pri nákupe zájazdu – teda kombináciu dvoch vyššie spomínaných služieb. Zmluva musí byť formulovaná jednoznačne, jasne, zrozumiteľne a určito.. čo to znamená?

Znamená to to, že zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať nasledovné informácie:

  • informáciu o tom, ktorá cestovná kancelária je zodpovedná za poskytovanie zájazdu (v prípade nákupu v cestovnej agentúre, poprípade ak cestovná kancelárie predáva zájazd inej cestovnej kancelárie) pretože táto cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach
  • Informácie o poistení cestovnej kancelárie pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje
  • Meno, adresu, kontakt na povereného zástupcu, prostredníctvom ktorého môže cestujúci s cestovnou kanceláriou komunikovať
  • Údaje o vybranej kombinácii služieb cestovného ruchu (konkrétny zájazd – musí obsahovať všetky vyššie spomínané informácie, ktoré sú dostupné pred nákupom). Ak nie sú súčasťou zmluvy, tak zmluva sa odvoláva napríklad na katalóg – je veľmi dôležité, aby nakúpené služby boli popísané písomne v prípade reklamácie

Povinnosťou cestovnej kancelárie je v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu všetky potvrdenia, cestovné lístky, ubytovacie preukazy, informácie a pokyny.

Žádost o odškodnění